RODO Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci jest Dyrektor  Przedszkola nr 15 w Gdańsku.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: p15gda@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e , f oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. a,b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
 • rekrutacji dzieci do placówki,
 • organizowania procesu nauczania i wychowania w tym do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz do celów archiwalnych
 • ewidencji dzieci,
 • kontroli podlegania obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Pani/Pana dziecka ( dotyczy dzieci 6 letnich)
 • w celach sprawozdawczych,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom i mieniu przedszkola
 • celu promocji przedszkola głównie w środowisku lokalnym za pomocą strony internetowej oraz portali społecznościowych,
 • organizacji współpracy z innymi placówkami oświatowymi np w czasie organizacji konkursów międzyprzedszkolnych.
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów zawartych w przepisach prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania w tym GCUW.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i innych przepisach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia i uwzględnienia sprzeciwu.
 4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniosek taki można złożyć w kancelarii przedszkola.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka czyli oznacza rezygnację z usług przedszkola.
 8. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Dane również nie będą przekazywane do krajów trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Zajęcia adaptacyjne dla Nowych Przedszkolaków

Serdecznie zapraszam Dzieci 3 letnie, które będą od 01.09.2018 uczęszczać do naszego przedszkola, wraz z Rodzicami  na zajęcia adaptacyjne.

Zajęcia odbędą się w dniach:

28.08.2018 ( wtorek) –  30.08.2018 (czwartek)

w godzinach: 16,00 – 17,00

Zajęcia poprowadzi P. Grażynka, która będzie nauczycielem  grupy  3 – latków.

Prosimy o przyniesienia obuwia na zmianę.

Serdecznie zapraszam.

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszam Państwa na zebranie z Rodzicami

w dniu 25.06.2018 (poniedziałek)

o godzinie 1700 .

Zebranie jest pierwszym elementem naszego „Programu adaptacyjnego dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”.

W spotkaniu uczestniczyć będzie psycholog dziecięcy, który pomoże Państwu przygotować dziecko i siebie do pójścia do przedszkola. Ja przedstawię Państwu zasady i funkcjonowanie przedszkola oraz odpowiem na Państwa pytania.

Przewiduję czas trwania zebrania na 1,5 godziny.

Zapraszam Państwa na zebranie bez dzieci.

Pozdrawiam

Iwona Karbownik

Gr.I Pszczółki zamierzenia

Zamierzenia w kwietniu dla Gr. I Pszczółek

1. WIOSENNY OGRÓD:

 • zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną;
 • poznanie pracy ogrodnika – czynności, jakie wykonuje, i narzędzi pracy;
 • poznanie etapów wzrostu rośliny.

2. WSZĘDZIE WIOSNA:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – wyniki i podpisanie deklaracji

W dniu 09.04.2018 o godzinie 15,00 będą dostępne wynik rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane w ramach rekrutacji potwierdzają wolę zapisania dziecka do Przedszkola poprzez złożenie wypełnionej deklaracji (druk dostępny w przedszkolu).

Harmonogram dyżurów Dyrektora – przyjmowanie „Deklaracji potwierdzających  wolę przyjęcia dziecka do przedszkola

10.04.2018 (wtorek) – od godziny 16:00- 17:00

11.04.2018( środa ) – od godziny 8:00- 9:00

12.04.2018 (czwartek) – od godziny 16:00- 17:00

13.04.2018(piątek) – od godziny 8:00- 9:00

16.04.2018(poniedziałek) – od godziny 16:00- 17:00

17.04.2018 (wtorek) – od godziny 12:00- 15:00

Zaszufladkowano do kategorii Wszyscy

Gr. I Pszczółki – zamierzenia

Zamierzenia w marcu dla Gr. I Pszczółek

1. Idzie wiosna

 • dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia
 • zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia
 • rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury

2. Pani wiosna

 • dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny
 • wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku

 

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni” – a więcej?

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w przedszkolu widać pierwsze oznaki wiosny.

Zapraszamy do przedszkola.

 

Warsztaty wielkanocne Pszczółki, Słoneczka, Skrzaty

Gr.I Pszczółki – 22.03.2018 (czwartek) godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte pt.
„KOSZYKI WIELKANOCNE”.

Prosimy o zabranie z sobą ozdób, które użyjemy do dekoracji naszych koszyków.

Gr. II Słoneczka – 21.03.2018 (środa) godz. 15:30


Zapraszamy na „Warsztaty Wielkanocne”.
Prosimy aby dzieci były ubrane na zielono.

Gr. III Skrzaty – 21.03.2018 (środa) godz. 15:30


Prosimy o przyniesienie na warsztaty dużej, plastikowej butelki (najlepiej po 2 l Coli), bez etykiety i wypłukana